Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de inhoud, dan horen wij het graag. Indien u dat wenst, kunnen we de algemene voorwaarden ook naar u opsturen.

Vragen?

We helpen u graag!

contact

Artikel 1. Definities

 

 

Contractant 1 hierna te noemen als Vlaskamp Licht Geluid Techniek

Contractant 2 hierna te noemen als opdrachtgever

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en Vlaskamp Licht Geluid Techniekonderling aangaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek verplicht zich de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip aan te doen vangen en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

- Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Vlaskamp Licht Geluid Techniek als mede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.

 

- Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig bij Vlaskamp Licht Geluid Techniek bekend zijn, heeft Vlaskamp Licht Geluid Techniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor welke schade dan ook- voortvloeiende uit het feit dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek is gevrijwaard van alle eventueel bijkomende kosten welke het gevolg zijn van het organiseren van het evenement. Hieronder worden o.a. kosten voor Buma, Sterna en Videma, kosten voor vergunningen, parkeergeld, bepaalde heffingen e.d.

 

- Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen die van overheidswegen vereist zijn voor het organiseren van de activiteit, kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.

 

- Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

- Indien deze aanpassingen financiële consequenties tot gevolg hebben, dan zal dit ook vooraf tussen beide partijen worden overlegd.

 

- De locatie waar de apparatuur moet worden opgesteld, dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn.

 

- Onder redelijk bereikbaar wordt verstaan: Op de begane grond, binnen loopafstand, met ruime toegang zonder obstakels en (enkele) traptreden.

 

- Indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient er een geschikte lift aanwezig te zijn.

 

- Indien er geen lift aanwezig is en het hoogte verschil bedraagt meer als 1 meter, dan zal er een vooraf overeengekomen meerprijs worden berekend.

 

- Tevens dient er in de nabije omgeving van de locatie een parkeerplaats aanwezig te zijn voor een bestelbus met een hoogte van 2,5 meter. (Dus niet in een parkeergarage!)

 

- De kosten voor parkeergeld zullen aan het eind van het optreden door opdrachtgever aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek worden vergoedt. (tenzij anders is overeengekomen).

 

- Elektriciteitsvoorzieningen, dienen te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen. Aansluiting van alle apparatuur dient te geschieden op gestabiliseerde spanning. Tevens dient alle apparatuur aangesloten te worden op voldoende sterke en beschikbaar vrije spanningsgroepen. Bij niet gestabiliseerde spanning zoals bouwaggregaten of ondeugdelijke aansluitingen is het volledig risico van schade voor rekening van opdrachtgever.

- Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn binnen 15 meter van af de plaats waar de apparatuur wordt opgesteld.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek behoudt zich het recht voor medewerking te weigeren aan personen die in het belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie of lichtvoorzieningen, zonder dat dit vooraf aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek is medegedeeld.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen inprikken in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met opdrachtgever overleg is geweest.

 

- Mochten Vlaskamp Licht Geluid Techniek en de ingehuurde act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt Vlaskamp Licht Geluid Techniek zich het recht voor om medewerking tot inprikken te weigeren.

 

- In geval van bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld optreden in de open lucht is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afscherming van de apparatuur van Vlaskamp Licht Geluid Techniek en er dienen voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal raken door weersinvloeden.

 

- De medewerkers van Vlaskamp Licht Geluid Techniek drinken voor en tijdens de uitvoeringen geen alcohol. Wel hebben zij recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid. Gewoonlijk komt dit neer op ongeveer 2 consumpties per persoon per uur.

 

- De duur van de werkzaamheden is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het evenement extra tijd gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te verzoeken. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. De hoogte hiervan zal ter plaatse worden overeengekomen.

 

- Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij opdrachtgever.

 

- Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerkers van Vlaskamp Licht Geluid Techniek duidelijk zijn wie er voor de activiteit het aanspreekpunt is.

 

- In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 4. Offertes

 

- Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

- De door Vlaskamp Licht Geluid Techniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.

 

- De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

- Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5. Overmacht

 

- Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtsituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek verschuldigd.

 

- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever en Vlaskamp Licht Geluid Techniek geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan elke van de wil van de verhuurder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de klant wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van de verhuurder kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen ijzel, ernstige wind, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal bij verhuurder.

 

- Opdrachtgever en Vlaskamp Licht Geluid Techniek hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtgever of Vlaskamp Licht Geluid Techniek haar verbintenis had moeten nakomen.

 

- Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 6. Opzegging en annulering

 

- Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

 

- Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Vlaskamp Licht Geluid Techniek recht op annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek zijn toe te rekenen.

 

- Bij annulering door opdrachtgever, tussen 7 dagen en 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 25% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

- Bij annulering door opdrachtgever, binnen 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 50% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Tevens als na het sluiten van de overeenkomst, Vlaskamp Licht Geluid Techniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

 

- Voorts is Vlaskamp Licht Geluid Techniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vlaskamp Licht Geluid Techniek nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

- Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenechtelijke, die door één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

 

 

Artikel 8. Klachten.

 

- Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek.

 

- Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vlaskamp Licht Geluid Techniek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel aansprakelijkheid.

 

- Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.

 

Artikel 9. Betaling.

 

- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Of indien anders overeengekomen.

 

- Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is 7,75% rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag.

 

- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

- Contante betaling. Eventueel kan vooraf worden overeengekomen dat het totaalbedrag na afloop van het optreden contant aan Vlaskamp Licht Geluid Techniek wordt voldaan incl. BTW en eventueel reis- en overige kosten.

 

Artikel 10. Voorschot

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan alsdan als voorwaarde gelden voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 11. Incassokosten.

 

- Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim bij het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% over het factuurbedrag verschuldigd.

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 

- Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het evenement en na afloop hiervan.

 

- Indien de Vlaskamp Licht Geluid Techniek voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden een aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten.

 

- De aansprakelijkheid van Vlaskamp Licht Geluid Techniek voor directe schade is te allen tijde beperkt tot hetgeen er in de polis van deze aansprakelijkheidsverzekering staat omschreven.

 

- Vlaskamp Licht Geluid Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

- De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Vlaskamp Licht Geluid Techniek of zijn medewerkers.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 

- Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en de Vlaskamp Licht Geluid Techniek is Nederlands recht van toepassing.

 

- Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen opdrachtgever en Vlaskamp Licht Geluid Techniek als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden- worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Leeuwarden.